ردیف

الف

ب

ج

د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

الف

ب

ج

د

 

1

 

 √

 

 

31

 

 √

 

 

2

 

 

 

 √

32

 √

 

 

 

3

 

 

 √

 

33

 

 

 

4

 

 

 

 √

34

 

 

 √

 

5

 √

 

 

 

35

 

 

 

 √

6

 

 √

 

 

36

 

 √

 

 

7

 

 

 √

 

37

 √

 

 

 

8

 √

 

 

 

38

 

 

 √

 

9

 

 

 √

 

39

 

 

 

 √

10

 

 

 

 √

40

 

 

 √

 

11

 

 √

 

 

41

 

 √

 

 

12

 

 

 √

 

42

 

 √

 

 

13

 

 

 √

 

43

 

 

 √

 

14

 

 

 

 √

44

 √

 

 

 

15

 √

 

 

 

45

 

 

 √

 

16

 √

 

 

 

46

 

 √

 

 

 

17

 

 √

 

 

47

 √

 

 

 

 

18

 

 

 

 √

48

 √

 

 

 

 

19

 

 

 √

 

49

 

 

 √

 

 

20

 

 

 

 √

50

 

 √

 

 

 

21

 √

 

 

 

51

 

 

 √

 

 

22

 

 

 

 √

52

 √

 

 

 

 

23

 

 √

 

 

53

 

 

 √

 

 

24

 

 

 

 √

54

 

 √

 

 

 

25

 

 

 √

 

55

 √

 

 

 

 

26

 √

 

 

 

 

56

 

 √

 

 

 

27

 

 √

 

 

 

57

 

 

 

 √

 

28

 

 

 

 √

 

58

 √

 

 

 

 

29

 

 

 √

 

 

59

 

 

 

 √

 

30

 

 

 √

 

 

60

 

 

 √

 

 

 پاسخنامه آزمون بنیه علمی  نوبت عصر

   

ردیف

الف

ب

ج

د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

الف

ب

ج

د

 

1

 √

 

 

 

31

 

 √

 

 

2

 

 √

 

 

32

 

 

 √

 

3

 

 

 

 √

33

 √

 

 

4

 

 

 √

 

34

 

 √

 

 

5

 

 

 

 √

35

 √

 

 

 

6

 

 

 

 

36

 

 √

 

 

7

 

 

 

 √

37

 

 

 

 √

8

 

 

 √

 

38

 √

 

 

 

9

 

 

 

 √

39

 

 

 √

 

10

 

 √

 

 

40

 √

 

 

 

11

 

 √

 

 

41

 

 

 √

 

12

 √

 

 

 

42

 

 

 

 √

13

 √

 

 

 

43

 

 √

 

 

14

 

 

 

 √

44

 

 

 √

 

15

 √

 

 

 

45

 √

 

 

 

16

 

 

 √

 

46

 √

 

 

 

 

17

 

 

 √

 

47

 √

 

 

 

 

18

 

 

 

 √

48

 

 

 

 √

 

19

 

 

 

 

49

 √

 

 

 

 

20

 

 √

 

 

50

 

 √

 

 

 

21

 

 

 √

 

51

 

 √

 

 

 

22

 √

 

 

 

52

 

 √

 

 

 

23

 

 √

 

 

53

 √

 

 

 

 

24

 

 √

 

 

54

 

 

 √

 

 

25

 

 

 

 √

55

 

 √

 

 

 

26

 √

 

 

 

 

56

 

 √

 

 

 

27

 

 

 

 √

 

57

 √

 

 

 

 

28

 √

 

 

 

 

58

 

 

 

 √

 

29

 

 

 √

 

 

59

 

 

 √

 

 

30

 

 

 √

 

 

60

 

 

 √

 

 

 
کارشناسی آموزش ابتدایی ناحیه 2قم
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ساعت 7:55  توسط محمد  |